บุคลากร
 

หน่วยสัตว์ปีก


ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์  อุปกรินทร์


.น.สพ.ดร.เกรียงไกร  วิฑูรเสถียร


.น.สพ.รุ่งโรจน์  แจ่มอ้น


.สพ.ญ.นวลอนงค์  สินวัต


.สพ.ญ.สิทธิณี  กุลประเสริฐศรี

หน่วยสุกร


รศ.น.สพ.กิจจา  อุไรรงค์


รศ.น.สพ.ดร.ปรียพันธุ์  อุดมประเสริฐ


ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต  พูลเพิ่ม


.น.สพ.พิชัย  จิรวัฒนาพงศ์


ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ  รัตนวณิชย์โรจน์


.น.สพ.นรุตม์  ทะนานทอง


.น.สพ.อลงกต  บุญสูงเนิน


.สพ.ญ.ยลยง  วุ้นวงษ์

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย และบัณฑิตศึกษา

.น.สพ.ดร.มานะกร  สุขมาก